BLAVATSKY DE GEHEIME LEER PDF

Hij maakte zorgvuldig aantekeningen van de antwoorden die zij hem gaf en vervolgens las hij deze aan haar voor, om er zeker van te zijn dat hij haar bedoelingen goed begrepen had. De aantekeningen werden later aan het licht gebracht door de zoon van Bowen, wijlen kapitein P. Bowen, die toen lid was van de Theosophical Society in Dublin, en zij werden voor het eerst gepubliceerd in het nummer van januari-maart van Theosophy in Ireland, iets meer dan veertig jaar nadat zij waren geschreven. Nauwgezet onderzoek dat daarna in Dublin heeft plaatsgevonden, heeft geen ander materiaal uit dezelfde bron aan het licht gebracht. Herhaaldelijk wordt beklemtoond dat geen enkele vorm van beschrijvende theosofie mag worden opgevat als een noodzakelijk korrect plaatje van het universum.

Author:Tojasho Shalrajas
Country:Timor Leste
Language:English (Spanish)
Genre:Health and Food
Published (Last):24 July 2011
Pages:59
PDF File Size:8.55 Mb
ePub File Size:20.49 Mb
ISBN:127-1-71414-138-5
Downloads:91783
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DailarDat was een tikkeltje te wild naar de smaak van het revolutionaire kameraden, die de suffragette in dan ook tot de guillotine veroordeelden. In grote delen van de wereld wachten vrouwen nog steeds. In de negentiende eeuw bleek hoe hardnekkig en taai de mannelijke contrarevolutie was. Diverse feministische intellectuelen realiseerden zich dat er voor de gewenste verandering meer nodig was dan alleen wettelijke hervormingen. Wat nodig was was een totale transformatie van de samenleving, inclusief een revolutie op religieus terrein.

Uiteindelijk was de christelijke kerk als geen ander verantwoordelijk voor de immer voortdurende knechting van de vrouw. Dat was de achtergrond van de grootscheepse theologische herprogrammeringscampagne zoals die vanaf het midden van de negentiende eeuw door tal van vooraanstaande suffragettes werd gevoerd.

Het ontegenzeglijke boegbeeld van deze beweging was de Russische artistocrate Helena Blavatsky. Haar vader, Baron Peter Rottenstern-von Hahn, was kolonel in het leger van de tsaar.

De familie bewoog zich voort in de hoogste kringen van de Russische aristocratie. Al op zeer jonge leeftijd werden Helena magische vermogens toegedicht. Ze joeg de lijfeigenen de stuipen op het lijf met griezelverhalen over waterspoken en demonische bosgeesten, een voorteken van de horrorverhalen die ze aan het eind van haar leven zou schrijven.

Nog voor haar vijftiende verslond ze de hele bibliotheek met occulte klassiekers die haar overgrootvader prins Paul bij zijn dood aan haar grootmoeder had overgedaan. De bibliotheek bevatte honderden boeken over alchimie en magie. In het gezelschap van Koerdische huursoldaten maakt ze lange reizen te paard in het Turkse rijk. Na drie maanden huwelijk houdt ze het voor gezien.

In beleeft madame Blavatsky een geestelijke crisis in Londen, tijdens de grote Wereldtentoonstelling in Hyde Park. Ze staat op het punt zich van Waterloo Bridge te werpen als ze in haar hotelkamer wordt bezocht door een Mahatma, Koet Hoemi genaamd, al dan niet in astrale gedaante.

Vol nieuwe energie stort ze zich op nieuwe expedities. In scheept ze in naar Canada, om te wonen onder de indianen van Quebec. Helaas gaat een plaatselijke medicijnman er met haar laarzen en andere spullen vandoor.

Nog voordat ze haar bestemming heeft bereikt blijkt de Mormonenstad Navoo echter platgebrand. In New Orleans maakt de Russische aristocrate kennis met de lokale voodoo-gebruiken, en via Midden- en Zuid-Amerika, gaat het naar het oosten.

In gezelschap van een hindoe-monnik vaart ze naar Ceylon, om via India en Nepal een eerste poging te doen om Tibet binnen te trekken, op zoek naar Lhasa, de Verboden Stad, alwaar de dalai lama zetelt. De Britse autoriteiten verlenen haar echter geen doorgang. In is Blavatsky in Parijs in de leer bij Daniel Douglas Home, een fameuze Britse occultist, gespecialiseerd in levitatie, over gloeiende kolen lopen en het oproepen van geesten.

In Moskou en Sint-Petersburg doen geruchten de ronde als zou Blavatsky in Parijs de minnares zijn van de stokoude prins Emile von Sayn-Wittgenstein, uit welke relatie volgens dezelfde roddels een zwaar gehandicapt kind zou zijn geboren, dat ergens discreet zou zijn opgeborgen. Ondertussen is het middelpunt van al deze consternatie wederom naar het Tibetaanse hoogland onderweg. Dit keer slaagt ze er wel in door te dringen tot de Verboden Stad van de dalai lama.

Haar zuster Vera Zelihovsky, zelf een gevierd schrijfster, meldde in in het Russische tijdschrift Rebus dat Helena, eenmaal terug van haar Tibetaanse verblijf, in staat was om met mentale kracht allerlei voorwerpen door de kamer te laten vliegen.

De werkkamer van de metropoliet begon te trillen, meubels en kandelaars vlogen in het rond. Tijdens de slag loopt ze kogelwonden op, alsook steekwonden van een bajonet en een stiletto. Ze besluit haar geluk weer in de Verenigde Staten te beproeven. Via de pers heeft ze lucht gekregen van mysterieuze toestanden in Chittenden, Vermont, alwaar twee broers, William en Horatio Eddy, voorpaginanieuws zijn met een estafette van geestesverschijningen in hun huis.

Zowel geesten van indianen als van de eerste blanke bewoners van de Verenigde Staten marcheren ononophoudelijk door hun veste. Vanaf die dag beginnen zich ook andere geesten te manifesteren in huize Eddy, zoals die van Russische boerenmeisjes, Koerdische ruiters en islamitische prinsen. Dit levert weer belangstelling op van vooraanstaande Amerikaanse onderzoekers. Zo ontmoet de Russische helderziende de al even paranormaal begaafde Henry Steel Olcott, een gewezen kolonel, en advocaat William Quan Judge.

Het gedachtegoed van de Theosofische Vereniging is een cocktail van alle wereldreligies. De Amerikaanse pers is laaiend enthousiast, vooral wanneer madame Blavatsky bekendmaakt dat ze het Amerikaanse staatsburgerschap heeft aangevraagd, uit enthousiasme over de krachten van de Nieuwe Wereld. Dus het is de mensheid van de Nieuwe Wereld wier missie en karma het is, de kiemen te zaaien van een komend, groter en veel glorieuzer ras dan degenen die we heden kennen.

Voor die tijd had ze in de Russische pers onder het pseudoniem Radda Bai al de nodige artikelen gepubliceerd over haar belevenissen, maar met Isis Unveiled - een onverbiddelijke bestseller - is ze in een klap een begrip. Van een dankbare lezer, een Indiase prins, ontvangt ze een met parels en goud uitgevoerde editie van de Bhagavad gita, het heilige Hindoe-boek. Van Britse vrijmetselaars krijgt ze de hoogste rang die er voor buitenleden voorradig is, die van Gekroonde Prinses.

In verhuist het hoofdkwartier van de Theosofische Vereniging naar India. Eerst in Bombay, enkele jaren later naar het rustieke Adyar, een gehucht nabij het district Madras. Met De geheime leer vestigde Blavatsky zich aan de kop van de occulte beweging. Adyar werd het reisdoel van vele mystieke waarheidszoekers.

Met de groeiende roem kwamen ook steeds meer kwalijke verhalen over de excentrieke avonturierster de wereld in. Tegelijkertijd werd Blavatsky fel geattaqueerd door de net opgerichte Society for Psychical Research in Londen, het eerste instituut ter wereld dat occulte fenomenen aan wetenschappelijke toetsing onderwierp. De Society stuurde de jonge Australische onderzoeker Richard Hodgson naar India om het geval verder te onderzoeken.

De Society sprak bovendien het vermoeden uit dat Blavatsky een geheim agent van de tsaar was, naar India gekomen om een nationalistisch vuur onder de Hindoes te ontsteken, gericht tegen de Britten. Honderd jaar later, in , zou de prestigieuze society de beschuldiging aan het adres van Blavatsky overigens intrekken. Uitgerekend de brieven op grond waarvan Blavatsky als vervalster was gebrandmerkt waren niet door haar, maar door de Coulombs bij wijze van wraak in elkaar geflanst, zo oordeelde dr.

Vernon Harrison, gewezen president van de Royal Photographic Society, expert op het gebied van vervalsingen. Besant, hartsvriendin van de bekende Britse schrijver Bernhard Shaw, was aanvankelijk een onvermoeibare strijdster voor vrouwenrechten, geboortebeperking en het Fabian-socialisme. De Ierse suffragette was jarenlang het lichtend voorbeeld van de feministische beweging.

Haar pamflet Waarom ik niet in god geloof was onderwerp van verhitte discussies. Ze had haar geloof verloren tijdens haar ongelukkige huwelijk met een Anglicaanse priester die ze uiteindelijk verliet. Voor haar oude aanhang kwam Besants pamflet Why I became a theosophist uit dan ook als een koude douche.

Het werd als verraad beschouwd, hoezeer Besant haar lezers ook probeerde te overtuigen van de instant-verlossing die via madame Blavatsky haar deel was geworden.

Besant werd ook politiek actief in India, waar ze zich pal achter de zaak van zelfbestuur stelde. Ook kreeg ze een hoge functie in de internationale padvinderij. Onder haar regie vond de geheime leer van Blavatsky overal ingang. Zij volgde Blavatsky in meer letterlijke zin. Deze Franse operazangeres en schrijfster, die als kind nog op de schoot van Victor Hugo had gezeten, was een echte revolutionair, die Besants pleidooien voor de vrije liefde ook in de praktijk bracht. Ze had Blavatsky leren kennen in Londen en sloot zich in , 24 jaar oud, na een lang verblijf in India aan bij de Theosofische Vereniging.

Ze werd allengs radicaler in haar politieke inzichten. Haar traktaat Pour la vie was een anarchistisch pamflet dat zich verzette tegen de beknotting van iedere individuele vrijheid.

In Adyar studeerde ze op aanbeveling van Besant Sanskriet. Ze schreef in diverse feministische tijdschriften en bezocht het eerste Vrouwencongres in Rome in Uiteindelijk liet ze haar man achter en trok ze aan de zijde van een Tibetaanse jongen die ze als zoon adopteerde jarenlang door het Tibetaanse hoogland, India en China.

Ze was een aantal jaren in China geweest en had een jaar in het klooster van Kumbum doorgebracht waar ze Tibetaans leerde en Tibetaanse boeken bestudeerde, en vervolgens had ze een lelijke Tibetaanse lama als zoon aangenomen.

Deze werken brengen haar de nodige erkenning, al doen diverse scribenten een poging haar net als Blavatsky van een frauduleuze levensloop te beschuldigen.

Op de Sorbonne geeft ze niettemin colleges over haar oosterse ervaringen. Nog immer zijn zij in al hun excentriciteit de pilaarheiligen van een nieuwe religie. Abonnees kunnen artikelen aan hun leeslijst toevoegen.

LITERATURE APPROACHES TO FICTION POETRY AND DRAMA ROBERT DIYANNI PDF

De geheime leer

Uit: The Theosophist mei ; vertaling: PZ. Gelukkig bestaat er een aantal verslagen van ooggetuigen die het mogelijk maken deze periode te reconstrueren. De meest boeiende en gedetailleerde is Reminiscences of H. James Londen als standplaats had. Vervolgens woonden zij in Kopenhagen,waar hij gezant aan het Deense Hof was,en in Stockholm,waar hij benoemd werd tot minister van buitenlandse zaken. Na zijn dood in kreeg zij belangstelling voor het spiritisme.

CD4011BCN DATASHEET PDF

TanAcademy

James Hutton en daarna Charles Lyell hadden de geologische ouderdom van de aarde honderden miljoenen jaren verder gezet. Charles Darwin en Thomas Huxley hadden nieuwe wetenschappelijke inzichten over het ontstaan van het leven geformuleerd. Er waren nieuwe inzichten op het gebied van kritische Bijbelexegese, zoals van David Friedrich Strauss. Bij een aantal groepen in de samenleving leidde dat tot het verdwijnen van traditionele Bijbelse opvattingen, maar tegelijkertijd tot de overtuiging dat veel van de nieuwe inzichten te materialistisch van aard waren. In dat klimaat ontstond nieuwe interesse voor andere spirituele aspecten. Die uitte zich in belangstelling voor andere Leraren naast Jezus, zoals Gautama Boeddha , Confucius en Manu alsmede oosterse kosmologie.

BHAKTI SAGAR BY SHARAD UPADHYE PDF

Theosophical University Press Agency

.

BLEFAROESPASMO EN NIOS PDF

Hoe De Geheime Leer tot stand kwam

.

Related Articles