GEZONDHEIDSVOORLICHTING EN GEDRAGSVERANDERING PDF

Mondelinge informatieoverdracht ondersteund met interactieve methodieken. Individuele benadering. Aanhaken bij bestaande initiatieven in de wijk. Brug tussen zorgverlener en indien van toepassing ook de eigen taal en cultuur. Kent of maakt deel uit van het netwerk van de doelgroep die voor reguliere informatiekanalen doorgaans lastig bereikbaar zijn.

Author:Goltikus Mamuro
Country:Slovenia
Language:English (Spanish)
Genre:Music
Published (Last):27 July 2016
Pages:154
PDF File Size:19.80 Mb
ePub File Size:13.51 Mb
ISBN:627-8-19555-476-8
Downloads:27007
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TebarMondelinge informatieoverdracht ondersteund met interactieve methodieken. Individuele benadering. Aanhaken bij bestaande initiatieven in de wijk. Brug tussen zorgverlener en indien van toepassing ook de eigen taal en cultuur.

Kent of maakt deel uit van het netwerk van de doelgroep die voor reguliere informatiekanalen doorgaans lastig bereikbaar zijn. In het bijzonder worden de voorlichtingsactiviteiten ingezet voor: Bewoners in achterstandswijken. Bewoners zonder een sociaal netwerk. Bewoners met een lage sociaal-economische-status. Bewoners die de weg naar de reguliere zorgverlening niet weten te vinden.

Doelstelling Met Gezondheidsvoorlichting streven we de volgende doelen na: 1. Het goed informeren van de doelgroep en hun directie omgeving zodat zij de weg naar de juiste zorgverlening, hulpverlening en ondersteuning weten te vinden. Dit kan uiteindelijk bijdragen aan het verbeteren van de algemene gezondheid en een adequaat gebruik van de gezondheidszorg; 2.

Zo kunnen hoogrisicogroepen bereiktworden die doorgaans niet of nauwelijks bereikt worden; 5. Bevolkingsgroepen met naar verhouding ongezond gedrag of een hoge kwetsbaarheid, zijn: jongeren, ouderen, allochtonen en personen met een lagere sociaal economische status.

Voor elke doelgroep is speciale aandacht nodig. Dit is met name het geval voor allochtonen. Voorlichters Gezondheid hebben verschillende culturele achtergronden en spreken verschillende talen. Door deze groepen preventief voor te lichten en kennis te laten maken met het Nederlandse zorgsysteem wordt een bijdrage geleverd aan de volksgezondheid. Hoe gaan we deze doelen bereiken? Om deze doelen te bereiken is een systematische aanpak vereist: Op een laagdrempelige methode Gezondheidsvoorlichting in de stad of wijken op de kaart zetten en bespreekbaar maken onder verschillende bevolkingsgroepen.

Door kennisoverdracht over algemene gezondheid en een gezonde leefstijl de doelgroep actief verwijzen naar de juiste eerstelijns zorgverlening.

BLOW ME STEPHAN NIEDERWIESER PDF

Samenvatting boek: Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering

Het doel van intentionele gezondheidsvoorlichting is het veranderen van gedrag dat de gezondheid schaadt. Het doel van faciliterende gezondheidsvoorlichting is kennisoverdracht, maar het vergroten van kennis is op zichzelf onvoldoende voor gedragsverandering. Intervention Mapping is een protocol met zes stappen om op basis van evidence een interventie te ontwikkelen en uit te voeren. Intervention Mapping start met het needs assessment, waarbij met behulp van de Theory of Planned Behavior en het ASE-model inzicht wordt gegeven in de achterliggende redenen van mensen om zich op een bepaalde manier te gedragen. In Intervention Mapping stap 2 worden de performance- of gedragsdoelen, samen met de change- of veranderdoelen bepaald en in een matrix geplaatst; dit biedt een overzicht van de doelen van de interventie. In Intervention Mapping stap 3 wordt een selectie gemaakt van de methoden die geschikt lijken om de doelen te behalen en welke geschikt lijken om de gedragsdeterminanten te veranderen. In Intervention Mapping stap 4 kan het model van gedragsverandering handvatten bieden om deze stap te concretiseren.

ESTREIMIENTO EN PACIENTES GERIATRICOS PDF

Gezondheidsvoorlichting en Gedragsverandering (Brug) Samenvatting H.1

.

COREA DE HUNTINGTON PDF

4. Gezondheidsbevordering en gezondheidsvoorlichting

.

Related Articles